ผลิตภัณฑ์จากโครงการ

...จากจานอาหาร สู่สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ที่ผ่านกระบวนการย่อยแบบไฮเทค มีแร่ธาตุ สารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับพืช ปลอดภัย ไร้สารพิษ

BioVis เป็นสารชีวภาพสำหรับบำรุงพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารทั้งหลักและรองแก่พืช ช่วยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืช กระตุ้นการเกิดราก เมื่อพืชขยายระบบรากได้ดี จะสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพยังป้องกันไม่ให้รากเป็นแผลอันเกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากอีกด้วย

วิธีการใช้สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ใช้รดต้นพืชหรือแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์เพื่อเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช ควรให้สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ต้นไม้สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีอย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนการผสมที่พอเหมาะสำหรับการใช้คือ BioVis 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน และควรใช้คู่กับการรดน้ำด้วย สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้

BioVis ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วจากผู้รักต้นไม้หลายกลุ่ม มีทั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือน คอนโดมิเนียม และเกษตรกรชาวสวน ทุกเสียงของการทดลองใช้ เห็นผลการบำรุงต้นไม้ของ BioVis อย่างชัดเจน

Bio-VIS มีจุดเริ่มต้นการผลิตและแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์มาจากโครงการ “การแปลงขยะอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ด้วยกระบวนการชีวภาพ” สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ circular economy เปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีมูลค่าอย่างเศษอาหารให้เป็นสารบำรุงพืชที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ทั้งแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ โดยกระบวนการผลิตช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ถูกผลิตจากขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน ไม่มีการเติมสารเคมีลงในผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติในการย่อยขยะเศษอาหาร เพื่อผลิตเป็นสารบำรุงพืชที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และช่วยจัดการกับปัญหาขยะเศษอาหารได้อย่างยั่งยืน

 

จากนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง "พืชถูกใจ BioVis"

ผลิตภัณฑ์


C-ROS and BioVis in the News

14 สิงหาคม 2563

BioVis in the news
ข่าวจาก สำนักข่าวไทย
VISTEC เดินหน้า "โครงการขยะเพิ่มทรัพย์"

ทีมวิจัยและนิสิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ประยุกต์ความรู้ด้านเอนไซม์เปลี่ยนขยะอินทรีย์ เป็นก๊าซมีเทนและสารบำรุงพืช ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่าน "โครงการขยะเพิ่มทรัพย์"

รายละเอียด

17 กรกฎาคม 2563

BioVis in the news
ข่าวจาก ไทยรัฐ
C-ROS เพิ่มราคาขยะเกษตร

โครงการ "ขยะเพิ่มทรัพย์" โดยเทคโนโลยี C-ROS (Cash Return from ZeroWaste and Segregation of Trash) เป็นเทคโนโบยีชีวภาพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็น "สังคมไร้ขยะ" สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์จากอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ขยะจากเทศบาล และสารชีวภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ถือเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

กรกฎาคม 2563