C-ROS Logo

เทคโนโลยี C-ROS คือ?

เทคโนโลยี C-ROS (Cash Return from ZeroWaste and Segregation of Trash) หรือ "เทคโนโลยีขยะเพิ่มทรัพย์" เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชีวภาพแบบบูรณาการสำหรับสนับสนุน Circular Economy เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็น "สังคมไร้ขยะ" (ZeroWaste) เทคโนโลยี C-ROS สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์จากอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ขยะเศษอาหารจาก เทศบาลชุมชนและครัวเรือนให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเพื่อการสร้างรากฐานสู่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดและเทคโนโลยีขยะเพิ่มทรัพย์

เทคโนโลยีขยะเพิ่มทรัพย์ (C-ROS) เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับการจัดการขยะของชุมชนหรือองกรณ์ที่ไม่ต้องการการลงทุนที่สูง เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับเมืองเล็กที่ต้องการเทคโนโลยีแบบสะอาด ไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและเน้นความยั่งยืนในการดำเนินการ

  1. สร้างเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้กระบวนการแยกขยะสามารถสร้างรายได้ (Making waste segregation economic sustainable)
  2. การแปลงขยะอินทรีย์เป็นรายได้ (Technology to target organic waste)
  3. การสร้างเซลล์และกระบวนการต้นแบบที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในการแปลงขยะอินทรีย์ให้เป็นสารมูลค่าเพิ่ม (Integrative Bioconversion Technology for C-ROS)

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาขยะ
ปัญหาขยะ
ปัญหาขยะ
ปัญหาขยะ

นวัตกรรมของ C-ROS

หัวเชื้อ Bio-VIS

ก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักขยะโดยหัวเชื้อ Bio-VIS สามารถใช้ในการประกอบอาหารตามบ้านเรือน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ หรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

หัวเชื้อ C-ROS Hydrogen

กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถแปลงขยะเศษอาหารให้เป็นก๊าซไฮโดรเจน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานในอนาคต

เซลล์ต้นแบบ C-ROS Alkane

เป็นนวัตกรรมการทำวิศวกรรมเซลล์ที่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนกรดไขมันให้เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์จากโครงการ

...จากจานอาหาร สู่สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ที่ผ่านกระบวนการย่อยแบบไฮเทค มีแร่ธาตุ สารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับพืช ปลอดภัย ไร้สารพิษ

BioVis เป็นสารชีวภาพสำหรับบำรุงพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารทั้งหลักและรองแก่พืช ช่วยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืช กระตุ้นการเกิดราก เมื่อพืชขยายระบบรากได้ดี จะสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพยังป้องกันไม่ให้รากเป็นแผลอันเกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

BioVis
BioVis
BioVis
BioVis

การดำเนินการที่ผ่านมา

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ชุมชนบ้านมหาโพธิ จ.น่าน

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน - บ้านภูมินทร์

ทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของ C-ROS

Team

ติดต่อเรา

Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)
Wangchan Valley 555 Moo 1 Payupnai, Wangchan, Rayong 21210 Thailand

panniya_s@vistec.ac.th

+(66) 033-014-444